A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK

ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA

1051 Budapest, Nádor utca 22.

Telefon: 475-7149

 

 

 

II. Kisebbségi Kerekasztal

 

Ügyrend

 

 

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és az országos kisebbségi önkormányzatok elnökei által 2007. október 9-én megalakított 2. Kisebbségi Kerekasztal (továbbiakban Kerekasztal) az alábbi ügyrend alapján folytatja tevékenységét:

 

 

 1. A Kerekasztal tagjai

 

Állandó tagok

 

 

Az országos kisebbségi önkormányzatok elnökei:

1. Bolgár Országos Önkormányzat: dr. Muszev Dimitrov Dancso

2. Országos Cigány Önkormányzat: Kolompár Orbán

 3. Görög Országos Önkormányzat: Koranisz Laokratisz 

 4. Országos Horvát Önkormányzat: Hepp Mihály

 5. Országos LENGYEL Kisebbségi Önkormányzat: Molnárné-Sagun Zdzisława 

 6. Magyarországi NÉMETEK Országos Önkormányzata: Heinek Ottó

 7. Országos ÖRMÉNY Önkormányzat: Szarkiszján Ádám

 8. Magyarországi ROMÁNOK Országos Önkormányzata: Kreszta Traján

 9. Országos RUSZIN Kisebbségi Önkormányzat: Manajló András

10. SZERB Országos Önkormányzat: Alexov Ljubomir

11 Országos SZLOVÁK Önkormányzat: Fuzik János

12. Országos Szlovén Önkormányzat: Ropos Márton

13. Országos Ukrán Önkormányzat: Hartyányi Jaroszlava

 

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa: Dr. Kállai Ernő

A kerekasztal titkára: Dr. Bindorffer Györgyi

 

 

Állandó meghívottak

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke által kijelölt személy.

A MEH Kisebbségi és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárát képviselő személy.

 

 

Eseti meghívottak

 

A Kerekasztal ülésein felmerülő szakkérdések megvitatása céljából eseti meghívottként szakértők vehetnek részt. A kisebbségi biztos az ülés napirendjéhez igazodóan jelöli ki a részt vevő munkatársait.

 

A Kerekasztal feladatai és hatásköre

 

A Kerekasztal a kisebbségi biztos és az országos kisebbségi önkormányzatok által létrehozott konzultatív, egyeztető fórum. Kifejezett célja, hogy egységes álláspontot kialakítva képviselje a magyarországi kisebbségek és az egyes kisebbséghez tartozók közös érdekeit. Ehhez kapcsolódóan:

 1. Feladatának tekinti a nemzeti és etnikai kisebbségeket, ill. a kisebbségi önkormányzatok érintő jogszabályok felülvizsgálatának elősegítését, valamint az e tárgyban készülő jogszabálytervezetek megtárgyalását és véleményezését.
 2. Fő célkitűzésének tartja a kisebbségek országgyűlési képviseletét szabályozó törvény megalkotását, és a kisebbségi választójogi törvény módosításának elérését a 2006-2010 között parlamenti ciklusban. Ennek érdekében javaslatokat dolgoz ki.
 3. Megvitatja a magyarországi kisebbségek életét, és etnikai/nemzetiségi identitásának, anyanyelvének, valamint kultúrájának megőrzését érintő legfontosabb kérdéseket.
 4. Áttekinti az anyanyelv és a kultúra megőrzésének, ápolásának törvényi szabályozását, különös figyelemmel az ehhez szükséges anyagi feltételek biztosítására.
 5.  Figyelemmel kíséri az anyanyelvi oktatás, a média, a kisebbségek anyanyelvű médiajogainak érvényesülését.

6. Áttekinti a kisebbségi szervezetek pénzügyi támogatási rendszerét, kiemelve a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány működését.

7. Javaslatait, döntéseit eljuttatja a jogalkotásért felelős szervekhez.

 

 

A Kerekasztal működése

 

 1. A Kerekasztal üléseit a kisebbségi biztos hívja össze és vezeti. A Kerekasztal ülését bármely kisebbségi önkormányzat írásbeli kérésére a kezdeményezés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül is összehívja. A kezdeményező kisebbségi önkormányzat gondoskodik az ülésen megvitatásra szánt anyagok összeállításáról.
 2. Az ülésekre szóló meghívó tartalmazza az ülés napirendjét és esetenként a tanácskozáshoz szükséges szakmai anyagokat. A meghívók kézbesítéséről - az ülés napját legalább 8 nappal megelőzve – a kisebbségi biztos gondoskodik. A meghívók kiküldése elektronikus úton történik.
 3. A Kerekasztal ülése nem nyilvános, azon csak az állandó tagok, valamint az állandó és az eseti meghívottak vehetnek részt. Az állandó tagok egyhangúlag dönthetnek a sajtó munkatársainak jelenlétéről.
 4. A Kerekasztal döntéseit az állandó tagok egyetértése esetén közös állásfoglalásban rögzíti.
 5. Az ülésen az állandó tagok rendelkeznek szavazati joggal. A Kerekasztal titkárát szavazati jog nem illeti meg. Az állandó tagok akadályoztatása esetén a helyettesítésről a delegáló szervek gondoskodnak. Az állandó tag helyettesítésére kijelölt személy az ülésen szavazati joggal vesz részt.
 6. Az állandó meghívottak megfigyelői státusszal rendelkeznek.
 7. Az eseti meghívottak az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.
 8. A Kerekasztal döntéseit a kormányzati szervek felé a kisebbségi biztos képviseli. Ez nem érinti az állandó tagok azon jogát, hogy a Kerekasztal álláspontját önállóan képviselhessék.
 9. A Kerekasztal döntéseit a kisebbségi biztos honlapján közzéteszi.
 10. A Kerekasztal üléseiről emlékezető és hangfelvétel készül. Ezek elkészítéséről, archiválásáról a Kerekasztal titkára gondoskodik. Az emlékeztetőt az országos önkormányzatokhoz elektronikus úton kell eljuttatni.
 11. A Kerekasztal adminisztratív és koordinációs feladatait a kisebbségi biztos irodája végzi.