Kezdeményezés a „korlátozott áramfogyasztás” és az adósságkezelési szolgáltatás bevezetéséről

 

                                                                                              Ügyszám: 3695/2007.

                                                                                                                            

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Köszönöm tájékoztatását a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke beadványával kapcsolatban.

 

Tekintettel azonban arra a tényre, hogy „X” Város Önkormányzatának ismeretei, információi az áramszolgáltatással nem rendelkező családok számának tekintetében jelentősen eltérnek a valós adatoktól, szükségesnek tartom, hogy javaslatokat fogalmazzak meg a jelzett probléma kezelésére és megelőzésére.

 

Elnök úr levelében kifejti, hogy a városban a cigány lakosság jelentős része ki van zárva az áramszolgáltatásból, döntően a felhalmozódott villanyszámla tartozások miatt. A beadványozó felhívja a figyelmünket arra is, hogy az áramszolgáltatás hiánya miatt a családok életminősége rendkívül alacsony, valamint télen a gyermekek nem tudnak este tanulni, így sérülnek a gyermeki jogok is.

Az EON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. arról tájékoztatta Hivatalomat, hogy „városuk területén a 2007. évben 109 db fogyasztási hely került kikapcsolásra”. Ön válaszlevelében kifejtette, hogy az önkormányzat csak elenyésző számú hasonló problémájú emberrel találkozik, illetve a Családsegítő Szolgálat is „csak” 32 olyan családról tud, akik áramszámla tartozással küzdenek.

 

Az eltérő adatok fontos kérdéseket vetnek fel. Mi lehet az oka annak, hogy a roma lakosok közül áramszolgáltatási problémájukkal kevesen fordultak segítségért az önkormányzathoz. Más oldalról közelítve pedig, amennyiben 109 családnál kapcsolták ki az áramszolgáltatást, a családsegítő szolgálat miért csak 32-ről tud? Feltételezhető ugyanis, hogy a 109 család közül még számos helyen élnek veszélyeztetett kiskorúak.

 

Az, hogy a lakosok nem keresték meg az önkormányzatot problémájukkal visszavezethető bizalomhiányra, rossz tapasztalatokra, vagy „egyszerű” információ hiányra is. A település családsegítő szolgálatának „ismerethiánya” még ennél is sokrétűbb okokra vezethető vissza, ezek elemzésére azonban nem vállalkozhatunk, véleményem szerint ez a helyi önkormányzat kötelessége.

 

Elnök úr beadványában felvetette azt a kérdést, hogy vajon megoldható lenne-e „korlátozott energiafogyasztás” biztosítása az érintett családok nagy számára tekintettel.

 

Az EON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. válaszában a következőkről tájékoztatott:

„Korlátozott energiafogyasztás biztosítására, csak úgynevezett előre fizető fogyasztásmérő felszerelését követően van lehetőség. Ezen fogyasztás mérők felszerelése, a hagyományos fogyasztásmérőkkel szemben jelentős többletköltséget okoz, ezért a helyi önkormányzatok családsegítő irodája segíti fogyasztóinkat a vételezési lehetőség igénybevételéhez.” A régióban több település is élt már a lehetőséggel, így például….., stb.

 

Polgármester Úr válaszlevelében arról is tájékoztatott, hogy adósságkezelési szolgáltatást jelenleg nem nyújtanak, csak a jogszabályban kötelezően előírt pénzbeli és természetbeli ellátásokat biztosítják a rászorulók részére.

 

A fentiekre tekintettel a következő intézkedések megtételét kezdeményezem:

 

Az Alkotmányban biztosított szociális biztonsághoz fűződő jog, valamint a gyermeki jogok védelme és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak érvényesítése érdekében az Obtv. 21.§ (1) bekezdése alapján 

 

k e z d e m é n y e z e m

 

„X” Város Önkormányzatának képviselő-testületénél, hogy

·        Kérje fel a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közreműködésével mérje fel az áramszolgáltatásból kiszoruló családokat, személyeket, különös tekintettel az érintett kiskorúakra.

·        Kérje fel a Szociális Bizottság elnökét arra, hogy készítsen intézkedési tervet  a lehetséges megoldási lehetőségekről. Tekintsék át, hogy az egyes családoknak mikortól és mekkora tartozást halmoztak fel és, hogy van-e esélyük – jövedelmi viszonyaikat, foglalkoztatási helyzetüket tekintve – önerőből a probléma teljes vagy részbeni megoldására. Tájékozódjanak az EON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.-nél a „korlátozott áramfogyasztás lehetőségéről”, az e megoldást már alkalmazó önkormányzatoknál a tapasztalatokról. Fontolják meg az adósságkezelési program bevezetését, készítsenek tervet a bevezetés költségeiről, stb. Tekintsék át mely civil szervezetek, segíthetnek a közüzemi tartozások részleges átvállalásában.

·        A Szociális Bizottság által elkészített intézkedési tervet tárgyalja meg.

 

Kérem Polgármester Urat, hogy kezdeményezésemet terjessze a képviselő-testület elé. Kérem, hogy kezdeményezésem fogadtatásáról, a felmérés és az intézkedési terv elkészítésének határidejéről, illetve az intézkedési terv képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalásának tervezett időpontjáról szíveskedjen 30 napon belül tájékoztatni.

 

Kérem, hogy az intézkedési terv elfogadását követően szíveskedjék megküldeni a felmérést, az elkészült intézkedési tervet és a képviselő-testület határozatát.

 

További segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Budapest, 2007. október "         "

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Kállai Ernő

 

 

 

A kezdeményezéseket a képviselőtestület elfogadta és a mielőbbi megvalósítás érdekében feladattervet dolgozott ki.