A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK

ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA

1051 Budapest, Nádor utca 22..

Telefon: 475-7149

 

                                                                                                                                Ügyszám: 3046/2007.

                                                                                               

 

 

Egy Fejér Megyei Város Önkormányzata

 

 

A település polgármestere részére

 

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

 

Köszönöm …… (      cím alatti lakos) lakhatásával összefüggésben megküldött válaszlevelét.

 

Az ombudsmani vizsgálat eredményeként, az Ön tájékoztatása alapján a következő megállapításokat teszem:

 

Munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a hozzánk forduló hátrányos helyzetű, képzetlen panaszosok nincsenek tisztában alapvető jogaikkal. Az ő segítésükben, ügyeik intézésében nagyon fontos az eljáró szervek hozzáállása, magatartása.

 

A település polgármestere 2007. június 28-án keltezett válaszlevelében arról tájékoztatott, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltételei a panaszos „mindhárom gyermeke esetében fennállnak, azonban a kedvezmény megállapítását egyik szülő sem kérte. Beteg gyermekük alanyi jogon jogosult lenne közgyógyellátásra, de annak megállapítását a szülők 2004-től nem kérték.”

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 12. § (2) bekezdése szerint a gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon. A Gyvt. 17. § pedig azokat a szerveket és személyeket (például gyermekorvost, nevelési-oktatási intézményt) sorolja fel, amelyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál. A Gyvt. 39. § (2) bekezdésére rendelkezik arról, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészégének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatáshoz való hozzájutás segítése.

 

Megállapítható, hogy a panaszos szülő esetében nem történt meg a Gyvt-ben rögzítetteknek megfelelő tájékoztatás a gyermekek nevelkedését segítő ellátásokról, így azokat – a gyermekek mindenek felett álló érdekei ellenére – nem kaphatták meg. Ez által sérülhetett a panaszos Alkotmányban rögzített jogbiztonsághoz, szociális biztonsághoz fűződő alapjoga, valamint a gyermekek jogai.

 

A fentiekre tekintettel a következő intézkedés megtételét kezdeményezem:

 

A Gyvtv. 12. és 39. §-ban szabályozott tájékoztatási kötelezettség jövőbeni maradéktalan érvényesítése érdekében az Obtv. 21.§ (1) bekezdése alapján 

 

 

k e z d e m é n y e z e m

 

 

Fejér Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testületénél, hogy

·        tekintsék át a Gyvt. 17. §-a szerinti jelzőrendszer működtetését, és szükség szerint kezdeményezzék annak átalakítását hatékonyabb és gyorsabb működése érdekében,

·        vizsgálják felül a polgármesteri hivatal valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jelenlegi tájékoztatási rendjét, formáját;

·        alakítsanak, dolgozzanak ki olyan új tájékoztatási rendet, módszereket (pl: nyomtatványok, hirdetőtábla, fogadóóra, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködése, stb.) amelyek minden hátrányos helyzetű családhoz eljuttatják a gyermekvédelmi, valamint a családokat segítő támogatásokra, szolgáltatásokra és azok igénybevételi lehetőségeire vonatkozó információkat, így az érintett állampolgárok megfelelően tájékozódhatnak arról, hogy milyen pénzbeli és természetbeni ellátásokat kérhetnek, illetve milyen személyes szolgáltatásokat vehetnek igénybe gyermekük nevelése érdekében;

·        tegyék meg a szükséges intézkedéseket – a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával – annak érdekében, hogy a panas és gyermekei hozzájuthassanak mindazokhoz az ellátásokhoz, amelyekre – a polgármester úr tájékoztató levele szerint – egyébként jogosultak lennének.

 

A település polgármesterétől kérem, hogy kezdeményezéseimet terjessze a képviselő-testület elé, majd ezek elfogadásáról, illetőleg a megtett és tervezett intézkedésekről 30 napon belül szíveskedjen tájékoztatni.

 

További segítő együttműködésében bízva,

 

 

Budapest, 2007. augusztus  „       ”

 

                              Tisztelettel:

 

 

Dr. Kállai Ernő