A NEK-31/2010. számú panaszügy

Szociális panasz

                                                                       

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

A panasz közgyógyellátással kapcsolatos.

A panaszos roma származású.

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

A panaszos azért fordult hozzánk, mert az önkormányzat elutasította a közgyógyellátásra való jogosultsági kérelmét. A panaszos beadványa szerint férjével és négy gyermekével él közös háztartásban, a legkisebb gyermeke tartósan beteg. A havi gyógyszerköltségének összege 30-40 ezer forint, ezzel szemben a háziorvos által kiállított igazolás alapján a megyei egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalása szerint a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége 6.000 forint.

A beadvány alapján vizsgálatot indítottunk, melynek keretében megkerestük a település polgármesterét, majd a regionális államigazgatási hivatalt.

Megállapítások, intézkedések:

A polgármester arról tájékoztatott, hogy a panaszos kérelmét azért utasították el, mert bár a család egy főre jutó jövedelme a törvényi határ alá esik, a havi gyógyító ellátás költsége nem éri el a törvényben meghatározott minimumot. A kérelmet elutasító határozatban a körjegyző a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. tv. azon rendelkezésére hivatkozott, amely a normatív alapú közgyógyellátás feltételeit rögzítette, miközben a tartalmában lényegében a helyi rendeletnek a méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó szabályaival egyezett meg. A rendelkezésre álló adatok alapján tehát megállapítható volt, hogy a kérelmező jogosult lehetett volna a normatív közgyógyellátásra, kérelmét azonban elutasították, arra hivatkozva, hogy a méltányossági közgyógyellátás feltételeinek nem felelt meg.

A tényállás tisztázása érdekében ezért megkerestük a regionális államigazgatási hivatal vezetőjét. Az államigazgatási hivatal az ügyben vizsgálatot indított, amelyben megállapította, hogy az önkormányzat döntése jogsértő volt. A jogszabálysértés tényére tekintettel a hivatal felügyeleti jogkörében eljárva jogorvoslati eljárást folytatott le. A hivatal válasza szerint a panaszos újabb közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be, mely ellátást az önkormányzat normatív jogcímen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapított.

A panaszosnak az elmaradt támogatás bírósági úton való érvényesítéséhez az Antidiszkriminációs Roma Ügyfélszolgálati Hálózat munkatársát, valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda munkatársainak segítségét ajánlottuk.

A körjegyző felé pedig kezdeményeztük, hogy törekedjen az államigazgatási hivatal vizsgálata során feltárt észrevételek, eljárási hibák kiküszöbölésére, és a jogszabályok helyes értelmezésére, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapelveinek, előírásainak betartására és a határozatok meghozatalánál a körültekintőbb eljárásra, valamint hogy visszamenőleg fizessék ki a panaszos részére az elmaradt támogatás összegét. A körjegyző tájékoztatása szerint ez utóbbi intézkedésre sor került.