A NEK-29/2010. számú panaszügy

Szociális támogatásokkal kapcsolatos panasz

                                                                       

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

Lakásfenntartási támogatás megítélésével és folyósításával kapcsolatos panasz.

A beadványozó roma származású.

 

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

Az egyik megyelátogatás alkalmával tartott panasznapon keresett meg minket több állampolgár, akik az egyik közeli település jegyzőjének lakásfenntartási támogatással kapcsolatos eljárásait kifogásolták. Elmondták többek között, hogy az önkormányzat olyan adatokat – így havi telefonszámla, banki kölcsön, lízingdíj összege – kér be, illetve olyan tartalmú nyilatkozatot követel meg, amelyek miatt esetlegesen sérülhetnek egyes alkotmányos jogaik.

 

A tények tisztázása érdekében a település jegyzőjéhez fordultunk, és a tájékoztatás mellett a hatályos szociális rendelet és a lakhatási támogatáshoz szükséges igénylőlap megküldését is kértük.

 

Megállapítások, intézkedések:

A válaszlevél alapján az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 39.§-ában meghatározottak szerint, valamint helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg az önkormányzat 2008-ban született, a szociális juttatásokról szól rendeletében (Rendelet) meghatározott szabályok alapján. A jegyző jelezte, hogy nem találja aggályosnak a Rendeletet, sem annak egyes elemeit.

 

A Szoctv. csak a normatív lakásfenntartási támogatás esetében határozza meg az elismert lakásnagyságot, a lakásfenntartás elismert havi költségét ugyanis az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzatából kell kiszámolni. A jogalkotó azt a felhatalmazást, amely lehetővé tette, hogy az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást minimális lakásnagysághoz kösse, az Európai Uniós csatlakozás kapcsán hatályon kívül helyezte. Tekintettel arra, hogy a Rendelet minimális lakásnagyságot rögzítő szabályozást tartalmazott, ellentétes volt a törvénnyel, így az adott részben jogellenesnek bizonyult.

 

Komoly problémát jelentett, hogy a Rendeletben említett jövedelem és vagyonnyilatkozat, illetve igazolás tartalmát, illetve benyújtásának részletes szabályait a törvény rendelkezése ellenére nem rögzítette a képviselő-testület. A nyilatkozat, illetve az igazolás kimunkált és használatba vett mintáját nem csatolták mellékletként a Rendelethez, e miatt nem volt tisztázható az adatgyűjtés köre sem. Ehhez kapcsolódó adatkezelési problémát jelentett, hogy  a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (6) bekezdése alapján az érintett figyelmét fel kellett volna hívni arra, hogy a kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezik, azaz megadottnak tekintik. Ez a figyelemfelhívás is hiányzott a csatolt formanyomtatványról.

 

A tisztességes eljáráshoz fűződő jog eleme a hatóság ügyfél felé irányuló tájékoztatási kötelezettsége is. Az eljáró hatóság e követelményeket nem tartotta be, nem tette meg ugyanis a szükséges intézkedéseket az ügyféli jogok gyakorlásának előmozdítása érdekében, az összetett kérdéssorhoz nem dolgozott ki áttekinthető útmutatót, amely az eljáró ügyintéző segítőkészségétől függetlenül a kérelmező rendelkezésére állt volna akár az otthonában is, ha ott tölti ki a kérelemnyomtatványt. Mindezek miatt fennállt a kérelmezők tisztességes eljáráshoz fűződő joga sérelmének veszélye.

 

A fentiekre tekintettel kezdeményeztük a község képviselő-testületénél, hogy készítse elő és tűzze napirendre a Rendelet hatályos joganyagnak megfelelő módosítását, tisztázza a formanyomtatványon kért adatok célhoz kötöttségét, illetve az adatkezelési vélelmet, valamint csatoljon kitöltési útmutatót – szükség szerinti részletező, magyarázó szöveggel – a kérelemhez és jövedelemnyilatkozathoz. Kezdeményezéseinkre válasz a beszámoló megírásáig nem érkezett.