A NEK–758/2010. számú panaszügy

kisebbségi kulturális jogokkal kapcsolatos ügy

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség:

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Kuratóriuma által kiírt pályázatok elleni kifogás, a panaszosok az örmény kisebbség képviseletében fordultak hozzánk.

 

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

Egy kulturális egyesület és egy kisebbségi önkormányzat panasszal fordult hozzánk a saját hazai történelmi kisebbségük képviseletében. Azt kifogásolták, hogy a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Kuratóriuma ismét csak olyan pályázatokat írt ki, amelyek kizárólag a nemzetiség nyelvén megvalósított projekteket támogatnak, illetőleg a lezárult „Anyanyelvű, vagy kétnyelvű kiadói tevékenység” témakörben is csak anyanyelven, vagy „kétnyelven” megjelenő könyvekkel, kiadványokkal lehetett pályázni.

A kulturális egyesület és a kisebbségi önkormányzat tiltakozott a hazai magyar anyanyelvű történelmi kisebbségük kulturális identitásőrzésének akadályozása, a kisebbségen belüli diszkrimináció miatt. Megítélésük szerint ez a gyakorlat ellehetetleníti a pályázataikat, azokat formai okok miatt nem is tárgyalják, a panaszaikat eleve elutasítják, és így évek óta nem kapnak támogatást a könyvkiadásukhoz.

Tekintettel arra, hogy nincs hatáskörünk a Közalapítvány kuratóriumi kiírásainak befolyásolására, illetve a kuratórium döntéseibe való beavatkozásra, a panasszal kapcsolatban kifejtettük álláspontunkat a beadványozóknak, és javaslatot tettünk a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Kuratóriumának.

 

Megállapítások, intézkedések:

Figyelemmel az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény rendelkezéseire, nincs lehetőségünk a Közalapítvány munkájába beavatkozni. A Kuratórium teljes mértékben független döntéshozó testület, a pályázatokat mérlegelési jogkörben eljárva bírálja el.

Szerintünk a Közalapítvány működésének célja, hogy a hazai kisebbségek önazonosságának megőrzését, hagyományai gondozását, átörökítését, az anyanyelv ápolását, fejlesztését, szellemi és tárgyi emlékeik fennmaradását, a kisebbségi létből fakadó kulturális és politikai hátrányok mérséklését szolgáló tevékenységeket támogassa. E pályázati rendszernek kitüntetett szerepe van a nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvek megőrzése és használatának kiszélesítése szempontjából.

A hazai örménység azonban abban a sajátos helyzetben van, hogy tagjainak jelentős része az elmúlt évszázadokban lezajlott nyelvi asszimiláció következtében magyar anyanyelvű, így kulturális élete, hagyományápolása, közösségi élete is magyar nyelvű. A Közalapítvány pályázatai során ezért jogos elvárásnak érzik, hogy – összhangban a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezéseivel és a Kuratórium által elfogadott alapszabállyal – támogatásban részesüljön a közösség örmény identitású, magyar anyanyelvű tagjai számára is hozzáférhető, illetve megérthető dokumentumkötetek, kiadványok, genealógiai kutatási eredmények megjelentetése is.

Az „Anyanyelvű, vagy kétnyelvű kiadói tevékenység” pályázati kiírás tanulmányozását követően azonban szükséges felhívnom a figyelmet arra, hogy a panasz valós problémát vet fel. Egyetértek azzal, hogy a pályázati kiírás szerint „a cigány kisebbség esetében anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv”. Ez a kritérium megfelel annak, hogy a cigány közösség tagjai jelentős részének a magyar nyelv az anyanyelve. Ezzel szemben az örmény kisebbség esetében a pályázati felhívásban nem határoztak meg hasonló feltételt.

A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete 2008. február 26-án kiadott szakvéleménye szerint „a magyarországi örmény kisebbség történeti okokból adódó sokrétűsége, különböző csoportok kialakulása és együttélése kétségbevonhatatlan tény. (…) Nem érheti hátrányos megkülönböztetés sem a közösségen belül a kisebbségi nyelvet használni szándékozót, sem pedig a nyelvet nem ismerő és nem beszélő, de a hagyományokhoz és kultúrához kötődő, magát örménynek valló személyt”.

Ezen állásfoglalásban foglaltaknak megfelelően, a Magyar Rádió örmény műsoraiban rendszeresen hallhatók magyar nyelvű híradások a közösség életéről, fontos eseményeiről.

Javasoltuk ezért, hogy a Közalapítvány Kuratóriuma a jövőbeli pályázatok kiírásakor – illetve, ha ez lehetséges, úgy az akkor még aktuális pályázatok elbírálása során is – törekedjék az örmény közösség ápolásra, megőrzésre, továbbörökítésre méltó értékeinek, hagyományainak minél szélesebb körű támogatására.